Kontakt:
ul. Kielecka 6/6, 31-526 Kraków
Pon. – Pt. w godz. 8:00 – 16:00
tel. 12 410-51-77
biuro@plus-kancelaria.pl

Odszkodowania

Częstą praktyką firm ubezpieczeniowych jest wypłacanie ofiarom nieszczęśliwych wypadków zbyt niskich kwot odszkodowań w stosunku do poniesionych szkód. Osoba poszkodowana samodzielnie i bez profesjonalnego wsparcia nie jest w stanie zobligować ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania w należytej wysokości. Za pośrednictwem naszej kancelarii odszkodowawczej możecie Państwo uzyskać nawet kilkukrotnie wyższą kwotę odszkodowania. Powierzone nam sprawy prowadzimy kompleksowo dzięki czemu Poszkodowany nie musi w nich uczestniczyć. Nie pobieramy żadnych opłat przed i w trakcie prowadzenia sprawy, nasze wynagrodzenie to uzgodniona z Państwem prowizja od kwoty uzyskanego odszkodowania pobierana po zakończeniu sprawy.

Odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną. Dzięki niemu możliwe ma być przywrócenie stanu sprzed wyrządzenia szkody. W przypadku uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia albo śmierci osoby najbliższej powinno złagodzić cierpienia i umożliwić przystosowanie do nowej sytuacji.

Źródłem szkody mogą być różne zdarzenia, takie jak:

  • wypadki komunikacyjne
  • wypadki w rolnictwie
  • wypadki przy pracy
  • błędy medyczne

Co istotne dla osób poszkodowanych, nie zawsze konieczne jest wykazywanie winy. Szkoda może mieć charakter majątkowy, jak również niemajątkowy. Przepisy prawa przewidują możliwość ubiegania się o wiele świadczeń w związku z doznaną szkodą. Podkreślenia wymaga, że zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach co do zasady naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Zadośćuczynienie

Zgodnie z art. 445 kodeksu cywilnego w razie uszkodzenia cała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Kompensata kosztów leków, konsultacji lekarskich, rehabilitacji

Art. 444 § 1 kodeksu cywilnego stanowi, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Renta

Art. 444 § 2 kodeksu cywilnego stanowi natomiast, że jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej  albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Kodeks cywilny zawiera również szeroki katalog roszczeń przysługujących w przypadku śmierci poszkodowanego.

Najbliżsi członkowie rodziny mogę wystąpić w wypłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowe. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych jest często procesem skomplikowanym. Przyznanie części świadczeń nie jest obligatoryjne o czym świadczy użycie sformułowania „może przyznać”. Mieć należy na uwadze, iż to na poszkodowanym spoczywa ciężar dowodu. Wiele problemów rodzi użycie zwrotu „odpowiednią sumę”. Przy określaniu jaka to suma posiłkować należy się bogatym orzecznictwem sądowym, wskazującym odpowiednie kryteria oceny. Rolą profesjonalnego  pełnomocnika jest przekonanie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę do wypłaty satysfakcjonującego poszkodowanego świadczenia albo w ostateczności sądu do jego zasądzenia.